Retour
Référence bibliographique sélectionnée X Ludwig Schmidt, Katalog der Handschriften der Königl. Öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Bd. III, Leipzig, 1906 | 
+ -Référence
Ludwig Schmidt, Katalog der Handschriften der Königl. Öffentlichen Bibliothek zu Dresden, Bd. III, Leipzig, 1906
+ -Sujets traités
20 projets de parution traités
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.054
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.055
pp. 118-9
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.057 + FIRENZE | Biblioteca Medicea Laurenziana | Ashburnham 0041
p. 120
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.058
pp. 120-1
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.059
pp. 122-3
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.061
p. 124
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.062
pp. 125 sqq.
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.063 (1)
p. 128
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.064
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.065
p. 130
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.066
p. 130
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.067
p. 131
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.068
p. 132
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.073
p. 134
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.077
p. 136
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.078-079
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.080
p. 138
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.081
p. 138
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.082
p. 139
> DRESDEN | Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek | Mscr.Dresd.Oc.75-076
p. 135
+ -Thésaurus
  • aucun mot clef